Stathis Potamitis

Attorney

Current Position

Potamitis Vekris
4 Kapali Street
Athens, 10674
Greece

Tel: (30-210) 33-80-001
Fax: (30-210) 33-80-020
Email: stathis.potamitis@potamitisvekris.com

Class: XXVII (2016)Circuit: International